Impressum

Wstęp

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że MiGFlug stara się być bardzo uczciwą, szczodrą i przyjazną dla klienta firmą. Ponadto kładziemy bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo. Oznacza to, że nasi klienci są traktowani bardzo poważnie, a my oferujemy tylko pierwszorzędne, profesjonalne loty. Dlatego z dumą możemy ogłosić, że od 2004 roku nigdy nie mieliśmy nawet najmniejszego incydentu i żadnych problemów natury prawnej – z setkami odbytych lotów każdego roku!

Informacje prawne

MiGFlug GmbH jest spółką prawa szwajcarskiego. Siedziba firmy znajduje się w Greppen (kanton Lucerna) i posiada oddział w Zurychu ZH. Od 2004 r. spółka jest zarejestrowana w państwowym rejestrze gospodarczym kantonu Lucerna.

Osoba prawna

MiGFlug GmbH
Grüngasse 19
CH-8004 Zürich
Szwajcaria

Zdjęcia na tej stronie zostały zrobione przez Anastasiya Ryabova, Max Briansky, Stéphanie Conrad, Alexander Baggenstos, Flavio Kaufmann, Philipp Schär i Reto Schneeberger. Z kilkoma wyjątkami, MiGFlug & Adventure GmbH posiada pełne prawa autorskie do wszystkich zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej www.migflug.com. Wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody MiGFlug & Adventure GmbH jest surowo zabronione.

Prawa autorskie dotyczące zdjęć

Ze względu na stosunkowo niewielką ilość dostępnych materiałów fotograficznych i częściowo nieznane pochodzenie użytych zdjęć, niniejszym oświadczamy, że na naszej stronie internetowej, zwłaszcza w opisach samolotów, nie naruszono świadomie żadnych praw autorskich. Mógł zostać wykorzystany materiał, którego pochodzenia z różnych przyczyn nie można było ustalić. W przypadku uzasadnionych roszczeń, prosimy o kontakt i przepraszamy. Zdjęcia zrobione przez naszych fotografów, w tym między innymi zdjęcia w galeriach, relacje naszych klientów i zdjęcia w nagłówkach, są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, chyba że jest to dozwolone w formie pisemnej.

Znaki handlowe

Wszystkie użyte znaki handlowe są własnością ich posiadaczy. Wszystkie prawa do niniejszej publikacji należą do MiGFlug GmbH. Przedruk, w całości lub w częściach, lub redystrybucja elektroniczna jest dozwolona tylko za pisemną zgodą MiGFlug GmbH.

Ogólne warunki handlowe

Ważne: celem tego tłumaczenia jest pomoc zainteresowanym klientom polskojęzycznym w zrozumieniu naszych Warunków Handlowych; obowiązująca jest natomiast wersja niemiecka (patrz “AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen”).

Stronami umowy są MiGFlug GmbH oraz niżej podpisany klient, zwany dalej “klientem”.

1. Umowa pomiędzy MiGFlug GmbH a klientem jest zawierana zgodnie z prawem szwajcarskim (“Obligationenrecht”), art. 1 – zgodnie z tą samą wolą. Wszystkie ważne aspekty (Artykuł 2) są zdefiniowane w odpowiedniej ofercie i na naszej stronie internetowej www.migflug.com. W razie wątpliwości informacje zawarte w ofercie mają pierwszeństwo przed informacjami na stronie głównej.

2. usługa należna klientowi jest ograniczona do uzyskania połączenia pomiędzy klientem a rosyjskim operatorem samolotu, o którym mowa w ofercie, jak również do wsparcia organizacji podróży i zakwaterowania, w szczególności do uzyskania ofert montażu.

3. umowa, która opisuje lot i związane z nim usługi, powinna być zawarta pomiędzy klientem a dostawcą usług na miejscu. MiGFlug GmbH gwarantuje wyłącznie, za zapłaconą w rzeczywistości cenę, usługi i produkty wymienione w ofercie (lot danym typem samolotu, transfer w Rosji, obsługa osobista itp.

4. z powyższych powodów, MiGFlug GmbH z powodu braku umowy, nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która mogłaby powstać na rzecz klienta w wyniku lotu, włącznie z aktami rażącego niedbalstwa. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze mają zastosowanie wyłącznie na podstawie umowy pomiędzy klientem a rosyjskim dostawcą usług.

5. MiGFlug GmbH nie oferuje żadnego rodzaju ubezpieczenia lotów, jest to odpowiedzialność klienta.

6. Przed rozpoczęciem podróży, niniejsze warunki oraz wyraźne zwolnienie z odpowiedzialności muszą zostać podpisane przez klienta.

7. Klient jest proszony o zagwarantowanie swojej sprawności fizycznej we własnym zakresie (ewentualnie poprzez korzystanie z usług osób trzecich). Badanie lekarskie przed lotem jest niezobowiązujące i nie może w żadnym momencie udowodnić ewentualnego ryzyka i możliwych obrażeń spowodowanych lotem.

8. jeżeli z powodu siły wyższej (katastrofa, pogoda…) planowany lot stanie się niedostępny, klient będzie musiał zaakceptować zmianę terminu podróży lub zmianę lotniska / bazy lotniczej. Wymaga to jednak odpowiedniego uzasadnienia ze strony MiGFlug GmbH.

9. Jeżeli z przyczyn niezależnych od MiGFlug GmbH, cena hurtowa paliwa wzrośnie, MiGFlug GmbH może zmienić cenę lotu ex post. Zmiana ta jest ograniczona do 1.000,00 USD i umożliwia klientowi odstąpienie od umowy.

10. Jeżeli klient nie chce lub nie może uczestniczyć w locie z innych powodów jakiegokolwiek rodzaju, zapłacona cena zostanie zwrócona po uiszczeniu opłaty za usługę w wysokości 20% zapłaconej ceny, ale co najmniej 500,00 USD. Zapłacone ceny biletów lotniczych nie podlegają zwrotowi, jeśli zostały odwołane na mniej niż 8 dni przed datą lotu. Inne koszty (wiza, transfer….) należą do obowiązków klienta i nie podlegają zwrotowi.

11. Zastrzeżenia: Zastrzeżenia należy zgłaszać w ciągu 7 dni po skorzystaniu z usługi świadczonej przez MiGFlug GmbH w formie pisemnej i pocztą.

12. W przypadku braku wyraźnej i pisemnej odmowy ze strony klienta, MiGFlug GmbH może wykorzystywać wszystkie materiały fotograficzne, filmowe i audio, które zostały nagrane w związku z usługami świadczonymi przez MiGFlug GmbH, do ewentualnych przyszłych celów reklamowych itp.

13. klauzula rozdzielności: jeżeli jeden lub więcej z tych punktów jest nieważny, pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

14. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszych Warunkach podlegają ocenie zgodnie z prawem szwajcarskim. Adres do doręczeń to Lucerna.